Новоборисівська сільська рада
Одеська область, Роздільнянський район

Положення про відділ надання адміністративних послуг Новоборисівської сільської ради

Дата: 19.02.2021 12:37
Кількість переглядів: 377

ЗАТВЕРДЖЕННО

 рішенням сільської ради

 № ____ – VIIІ від 29.01.2021 року

 

Сільський голова _______________ Інна ТАТАРЛИ

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ надання адміністративних послуг

Новоборисівської сільської ради 

 

 

с. Новоборисівка

 

2021 рік

 

 

1. Загальні положення

 1.1. Відділ  надання адміністративних послуг Новоборисівської сільської ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом, який утворено у складі Новоборисівської сільської ради з метою забезпечення надання адміністративних та дозвільних послуг фізичним та юридичним особам (далі - суб’єктам звернень).

1.2. Відділ підконтрольний і підзвітний Новоборисівській сільській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, безпосередньо підпорядкований заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів.

1.3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Відділу приймається сільською радою відповідно до норм чинного законодавства.

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб-підприємців», «Про звернення громадян», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Зайцівської сільської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.

1.5. Відділ надання адміністративних послуг Новоборисівської сільської ради розміщений в адміністративній будівлі Новоборисівської сільської ради за адресою: 67121 Одеська область, Роздільнянський раи?он (бувший Великоммихайлівський), с. Новоборисівка, вул. Лермонтова, 3.

1.6. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Відділ, визначається та затверджується рішенням сесії сільської ради і включає адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є виконавчі органи сільської ради, та адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади (територіальні органи/підрозділи центральних органів виконавчої влади).

До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

 

2.  Основні завдання 

2.1. На Відділ адміністративних послуг Новоборисівської сільської ради покладаються такі основні завдання:

-організація надання адміністративних та дозвільних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 -спрощення процедури отримання адміністративних, дозвільних послуг та поліпшення якості їх надання;

 -забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

-вжиття заходів щодо запровадження надання адміністративних послуг в електронній формі;

-використання сучасних інформаційних технологій з метою доступності замовлення адміністративних та дозвільних послуг в он-лайн режимі.

2.2. Відділом надання адміністративних послуг Новоборисівської сільської ради забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, а також у випадках передбачених законодавством – безпосередньо представниками суб’єктів надання адміністративних послуг

3. Права відділу ЦНАП

3.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

3.2. Безоплатно отримує від суб’єктів надання адміністративних та дозвільних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

3.3. Отримує відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи дозвільних послуг.

4.Структура 

4.1.Відділ надання адміністративних послуг Новоборисівської сільської ради очолює начальник відділу адміністративних послуг Новоборисівської сільської ради, на якого покладається обов’язки щодо здійснення функцій з керівництва Відділу та відповідальності за організацію його діяльності.

4.2. Відділ надання адміністративних послуг Новоборисівської сільської ради утворюється із начальника відділу, адміністраторів, державних реєстраторів, спеціалістів з повноваженнями адміністратора, інспекторів.

4.4. Начальник відділу, адміністратори, державні реєстратори та інші працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади сільським головою відповідно до чинного законодавства.

5. Повноваження керівника

  5.1. Начальник відділу є керівником Відділу надання адміністративних послуг Новоборисівської сільської ради та діє в рамках чинного законодавства та завдань, покладених на Відділ:

 - здійснює керівництво роботою відділу, несе персональну відповідальність за організацію його діяльності;

 - організовує діяльність відділу, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних та дозвільних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

 - координує діяльність адміністраторів, державних реєстраторів та інших працівників відділу, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

 - організовує інформаційне забезпечення роботи Відділу, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

- сприяє підвищенню кваліфікації персоналу Відділу;

- сприяє створенню належних умов праці у Відділі, вносить пропозиції щодо покращення матеріально-технічного забезпечення відділу;

 - розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів; державних реєстраторів та інших працівників Відділу;

 - може здійснювати функції адміністратора;

 - виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положенням про Відділ;

- представляє Відділ при взаємодії з представниками  ЦНАП райдержадміністрації, іншими громадами;

- бере участь у роботі грантових Програм та проектів, спрямованих на розбудову Відділу.

 

6. Загально-організаційні питання  

6.1. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у відділі надання адміністративних послуг Новоборисівської сільської ради звертається до адміністратора - посадової особи Новоборисівської сільської ради, або у випадках передбачених законодавством – представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

6.2. Основними завданнями адміністратора є:

- надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних та дозвільних послуг;

 - прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних та дозвільних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних чи дозвільних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

 - видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

 - організаційне забезпечення надання адміністративних та дозвільних послуг суб’єктами їх надання;

 - здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних чи дозвільних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

 - надання адміністративних та дозвільних послуг у випадках, передбачених законом;

 - надання адміністративних та дозвільних послуг з використанням сучасних інформаційних технологій, систем ідентифікації особи (надання онлайн послуг).

6.3. Адміністратор має право:

 - безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних та дозвільних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

 - погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної чи дозвільної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

 - інформувати керівника Відділу та суб’єктів надання адміністративних чи дозвільних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної (дозвільної) послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

 - посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної чи дозвільної послуги;

 - порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру;

 - отримувати відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи дозвільних послуг;

- від імені виконавчого комітету сільської ради розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 197, 198 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і накладати адміністративні стягнення.

6.4. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Відділу надання адміністративних послуг Новоборисівської сільської ради.

6.5 Державний реєстратор має печатку, зразок та опис якої встановлюється Міністерством юстиції України. Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. Втручання в діяльність державного реєстратора, крім випадків, передбачених законодавством України, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

6.6. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», з прийому документів для надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та видачі оформлених результатів їх надання можуть виконувати адміністратори Відділу.

6.7. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом  України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з видачі та прийому документів можуть виконувати адміністратори  відділу надання адміністративних послуг Новоборисівської сільської ради.

6.8. Повноваження працівника віддаленого робочого місця  визначаються відповідно до вимог Законів України «Про адміністративні послуги» (стенди, вивіски, графік роботи, бланки заяв, зразки їх заповнення, зони очікування та інше), «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями Зайцівської сільської ради, цим Положенням, посадовими інструкціями.

6.9. За рішенням органу, який утворив відділ надання адміністративних послуг Новоборисівської сільської ради в ньому також  може здійснюватися:

 - прийняття звітів, декларацій, скарг;

 - надання консультацій;

- прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

- довідок.

6.10. Час прийому суб’єктів звернень у відділі надання адміністративних послуг Новоборисівської сільської ради становить не менш як п’яти днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних та дозвільних послуг, що надаються через Відділ, але не менше, ніж 40 годин на тиждень. Центр не рідше ніж як один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

За рішенням органу, що утворив відділ надання  адміністративних послуг Новоборисівської сільської ради, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

6.11. У віддалених робочих місцях відділ ЦНАП прийом суб’єктів звернень визначається окремим розпорядженням сільського голови.

6.12. У приміщенні, де розміщується відділ ЦНАП, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг (через касу банку, термінали самообслуговування, POS-термінали).

Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється органом (посадовою особою), що утворив центр, на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

6.13. У приміщенні відділу надання  адміністративних послуг Новоборисівської сільської ради може здійснюватися прийом громадян представниками інших структурних підрозділів Новоборисівської сільської ради, територіальними підрозділами органів виконавчої влади, комунальними установами та підприємствами.

6.14. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Відділу здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

7. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг

7.1. Працівники Відділу надання адміністративних послуг Новоборисівської сільської ради  несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену Законом, за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

7.2. Дії або бездіяльність працівників Відділу надання адміністративних послуг Новоборисівської сільської ради у можуть бути оскаржені у встановленому Законом порядку.

7.3. Шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам учасниками Відділу надання адміністративних послуг Новоборисівської сільської ради внаслідок їх неправомірних дій або прийнятих ними рішень, відшкодовується у встановленому Законом порядку.

7.4. Новоборисівська сільська рада, співробітники Відділу, відшкодувавши шкоду, заподіяну посадовою особою, уповноваженою відповідно до Закону надавати адміністративні або дозвільні послуги, внаслідок незаконно прийнятого нею рішення, дії чи бездіяльності, мають право зворотної вимоги до винної особи згідно із Законом.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь