Новоборисівська сільська рада
Одеська область, Роздільнянський район

Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання Новоборисівською сільською радою

Дата: 19.02.2021 13:19
Кількість переглядів: 1865

                                  Додаток 1
                                               
ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          Рішенням  сесії

                                                                                       Новоборисівської  сільської ради

                                                                                       від 29.01.2021 р.  № 83-VIII.
                                                                                       ___________________ Інна ТАТАРЛИ

                                                                                                                                                                     

ПЕРЕЛІК
соціальних послуг, умови та порядок їх надання
 Новоборисівською сільською радою

 

1.  Новоборисівська сільська рада надає послуги соціального супроводу:

соціальна послуга -  допомога вдома (соціально-побутові послуги) — забезпечення продуктами харчування, м’яким та твердим інвентарем, гарячим харчуванням, транспортними послугами, засобами малої механізації, здійснення соціально-побутового патронажу, виклик лікаря, придбання та доставка медикаментів, оформлення субсидій, допомога в оплаті комунальних послуг, ремонт одягу та взуття, перукарські послуги тощо;

юридичні послуги — надання консультацій з питань чинного законодавства, захист прав та інтересів громадян, яких обслуговує  Новоборисівська сільська рада;

інформаційні послуги — надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги), розповсюдження просвітницьких і культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги), поширення об’єктивної інформації про споживчі властивості та види соціальних послуг.

2. Соціальні послуги надаються спеціалістами відділу  соціального захисту населення та соціальними робітниками  Новоборисівської ради  з дотриманням державних стандартів соціальних послуг, затверджених наказами Мінсоцполітики (далі - державні стандарти), етичних, правових норм і принципів надання соціальних послуг. Фінансування оплати праці соціальних робітників, які надають безоплатну соціальну послугу (допомога вдома) здійснюється за рахунок місцевого бюджету (КТКВКМБ 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту забезпечення».)

Нагляд за якістю, своєчасністю, дотриманням державних стандартів при наданні соціальних послуг  соціальними робітниками, організаційне забезпечення надання соціальних послуг здійснюється спеціалістами відділу    соціального захисту населення виконавчого апарату  Новоборисівської сільської ради.

2.  Новоборисівська сільська рада через соціальних робітників забезпечує безоплатне, в обсягах визначених державними стандартами, соціальне обслуговування (надання соціальних послуг):

- самотніх громадян похилого віку, самотніх осіб з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), самотніх хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ, у яких відсутні спадкоємці;

- громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, нижчий ніж встановлений законом прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

3.  Для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадяни, зазначені в пункті 2 цього переліку, подають письмову заяву до  Новоборисівської сільської ради.
    До заяви особи з інвалідністю, особи похилого віку, її законного представника, органу опіки та піклування додаються такі документи:

  • паспорт особи або інший документ, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;
  • копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відмітку в паспорті);
  • медичний висновок про нездатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;
  • довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);
  • копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
  • копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);
  • копія паспорта опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);
  • довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності).
     

Особа, що звертається з заявою про надання соціальної послуги (допомога вдома), її законний представник, що звертається за наданням соціальних послуг, є відповідальними за достовірність зазначеної в поданих документах інформації.
      
Сільський голова надає резолюцію до відділу   соціального захисту населення. Спеціаліст відділу в десятиденний строк після її надходження складає акт обстеження матеріально-побутових умов заявника та здійснює збір та аналіз даних щодо наявності родичів та спадкоємців.        
       Якщо до заяви додано не всі необхідні документи, уповноважений працівник відділу    соціального захисту населення виконавчого апарату  Новоборисівської сільської ради протягом трьох робочих днів листом повідомляє особу з інвалідністю, особу похилого віку, її законного представника про документи, які документи необхідно подати додатково не пізніше місячного строку з дати подання заяви.
        Відділ соціального захисту населення    Новоборисівської сільської ради протягом п’яти робочих днів з дня отримання даних здійснює аналіз інформації, що міститься в зібраних документах, оцінює потреби особи з інвалідністю, особи похилого віку в соціальних послугах та у разі відповідності вимогам чинному законодавству та цьому порядку готує клопотання (подання) та проєкт рішення (відповіді) щодо соціального обслуговування (надання соціальної послуги - допомога вдома) до виконавчого комітету  Новоборисівської сільської ради.

Особам, які звернулися з заявою щодо надання соціальної послуги – допомога вдома, може бути відмовлено в наданні соціальної послуги у разі:

наявності інформації у медичному висновку щодо здатності до самообслуговування та відсутності потреби в постійній сторонній допомозі;

відсутності потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи;

ненадання надавачем соціальних послуг тих соціальних послуг, яких потребує особа;

наявності близьких осіб (родичів), які повинні забезпечити їм догляд і допомогу або наявності осіб на яких складено заповіт на нерухоме майно громадянина, що звернувся за отриманням соціальної послуги.

У разі наявності в особи з інвалідністю, особи похилого віку відповідно до медичного висновку медичних протипоказань до надання соціальних послуг, перелік яких затверджується МОЗ, рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань.

У разі відмови в наданні соціальних послуг з підстав визначених цим порядком, громадянину надається мотивована відмова у наданні соціальної послуги (лист), з обґрунтуванням підстав, що призвели до відмови у ненаданні соціальної послуги.

Відмову в наданні соціальних послуг або припинення надання соціальних послуг може бути оскаржено в судовому порядку.

Після прийняття рішення виконавчого комітету про необхідність соціального супроводу (надання соціальних послуг) громадянина, голова видає розпорядження про призначення соціального робітника, спеціаліст відділу складає карту індивідуальних потреб громадянина у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг), визначає їх зміст, уточнює обсяг, складає план його здійснення (їх надання), укладає договір про соціальне обслуговування (надання соціальної послуги – допомога вдома) між  Новоборисівською сільською радою та одиноким непрацездатним громадянином.

4. Громадяни, зазначені в абзаці третьому пункту 2 цього переліку, для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) подають письмову заяву до  Новоборисівської сільської ради.

5. У разі потреби та за згодою громадян, зазначених у пункті 2 цього переліку, з метою визначення додаткової потреби у натуральній чи грошовій допомозі проводиться обстеження їх матеріально-побутових умов. Для цього утворюється комісія, до складу якої входить не менш як три особи (начальник відділу, спеціаліст відділу та соціальний робітник).
            У разі якщо громадянин, який потребує соціального обслуговування (надання соціальних послуг), за віком або за станом здоров’я неспроможний самостійно прийняти рішення про необхідність його здійснення (їх надання), таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник.

Форми заяви, медичного висновку, договору про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг), карти індивідуальних потреб громадянина у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг), акту обстеження матеріально-побутових умов, журналу обліку громадян затверджує Мінпраці в установленому порядку.

6. На кожного громадянина, якого обслуговує  Новоборисівська сільська рада, ведеться особова справа, в якій міститься заява громадянина, медичний висновок, документи, що підтверджують право громадянина на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) та соціальну послугу -  допомога вдома. Формування, облік та зберігання особової справи здійснюється у відділі соціального захисту населення, яке обслуговує громадянина постійно.

7. Соціальні робітники, які здійснюють соціальне обслуговування (надання соціальних послуг), зобов’язані сумлінно ставитися до виконання своїх обов’язків, поважати гідність громадян, не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, яких вони обслуговують, зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов’язків, а також інформацію, що може бути використана проти зазначених громадян.

8. Медичними протипоказаннями для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку.

У разі виявлення у громадянина зазначених протипоказань спеціалісти відділу зобов’язані надати йому інформацію про можливі шляхи отримання необхідного йому соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в інших установах.

9. Обслуговування громадян, зазначених у пункті 2 цього переліку припиняється за письмовим повідомленням громадян у разі:

1) поліпшення стану здоров’я, виходу із складних життєвих обставин, в результаті чого громадянин втрачає потребу в соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

2) виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує  Новоборисівська сільська рада, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);

3) направлення громадянина до будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів та інших закладів постійного проживання;

4) зміни місця проживання;

5) грубого, принизливого ставлення громадянина до обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників;

6)  порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

7) систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння;

8) виявлення медичних протипоказань для соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  Новоборисівською сільською радою;

9) надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено грошову компенсацію у встановленому законодавством порядку;

10) у разі смерті громадянина.

10. Про припинення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянина видається розпорядження, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом начальника відділу, який обслуговував громадянина. Повідомлення про припинення соціального обслуговування (надання соціальних послуг)   Новоборисівська сільською радою надсилається громадянину в письмовій формі. 

11. Соціальна допомога вдома надається одиноким громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають IIIIV і V групу рухової активності) і потребують сторонньої допомоги, соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в домашніх умовах згідно з медичним висновком:

похилого віку;

з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), крім осіб з інвалідністю унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”;

хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).

 Новоборисівська сільська рада не здійснює соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян, які потребують цілодобового стороннього догляду.

12. Право на позачергове соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) допомоги вдома мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії.

13. Соціальна допомога вдома (соціально-побутові послуги) надається в формі:

1) приготування (допомога в приготуванні) їжі вдома, годування, доставка гарячих обідів, у тому числі з їдалень, кафе, інших закладів (підприємств) ресторанного господарства;

2) придбання та доставка товарів з магазину або базару, доставка книг, газет, журналів, медикаментів за кошти громадян, які обслуговуються;

3) виклик лікаря, надання допомоги в проведенні періодичних медичних оглядів та госпіталізації, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я, організація консультацій лікарів та інших спеціалістів;

4) допомога у прибиранні приміщення, пранні білизни, дотриманні особистої гігієни, виконанні різних видів дрібних ремонтних робіт у приміщенні, ремонті одягу та взуття, забезпеченні паливом;

5) оформлення документів на отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення платежів;

6) читання преси;

7) допомога в обробітку присадибних ділянок (площа обробітку присадибних ділянок визначається разом з місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, але не більш як 0,02 гектара);

8) оформлення документів на санаторно-курортне лікування, влаштування до будинку-інтернату чи стаціонарного відділення територіального центру, геріатричного будинку-інтернату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів, інших соціальних закладів;

9) сприяння у забезпеченні необхідними технічними та іншими засобами реабілітації;

10) оформлення замовлень та організація контролю за своєчасним і якісним наданням послуг підприємствами торгівлі, ресторанного господарства, побуту, зв’язку, службами житлово-комунального господарства, закладами культури, сільськогосподарськими підприємствами тощо;

11) створення умов для посильної праці, організації трудової терапії вдома;

12) вирішення за дорученням громадян, які обслуговуються, питань у державних органах, на підприємствах, в установах і організаціях;

13) інші соціальні послуги.

14.  Новоборисівська сільська рада може приймати, як виняток, рішення (розпорядження) про взяття під соціальний супровід, соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. В такому разі видатки, пов’язані із соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) громадян, передбачаються в кошторисі  Новоборисівської сільської ради за рахунок додаткових коштів місцевого бюджету.

15. Кількість громадян, яких повинен обслуговувати, соціальний робітник, обсяг його роботи визначає спеціаліст відділу  соціального захисту населення з урахуванням стану здоров’я громадянина, який обслуговується, його віку, рівня рухової активності, здатності до самообслуговування, місця та умов проживання, наявності транспортного сполучення, інших факторів, що можуть вплинути на здійснення соціального обслуговування та якість надання соціальних послуг (один соціальний робітник обслуговує десять громадян у сільській  місцевості та місцевостях, що не мають транспортного сполучення. Один соціальний робітник обслуговує двох непрацездатних громадян, яким установлена V група рухової активності).

16. На підставі даних карти індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг) та медичного висновку громадянин і  Новоборисівська сільська рада укладають договір, у якому зазначаються види, зміст та обсяг послуг, що надаватимуться безоплатно, обумовлюються періодичність, строки надання соціальних послуг, інші умови.

17. Послуга соціальної допомоги вдома згідно з умовами договору та відповідно до затвердженого графіка, але не менш як два рази на тиждень, надається громадянам, контролюється спеціалістом відділу, який організовує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість, виявляє додаткові потреби, вживає заходів до їх задоволення.

18. На кожного громадянина, якого обслуговує  Новоборисівська сільська рада (надання послуги соціальної допомоги вдома), ведеться особова справа, в якій міститься:

1)  письмова заява громадянина;

2)  медичний висновок про нездатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;
        3)  акт обстеження матеріально-побутових умов;

4) карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг (надання соціальних послуг);

5)  один примірник договору, укладеного громадянином і  сільською радою про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг);

6)  індивідуальний план надання соціальної допомоги вдома;

7)  довідка про склад сім’ї (форма №3);

8)  копія довідки про встановлення групи інвалідності;

9) витяг з Реєстру правочинів про відсутність укладеного договору довічного утримання (догляду), виданий нотаріусом;

9) копія рішення (розпорядження) про звільнення від плати громадян похилого віку, осіб з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

10) копія розпорядження про здійснення (припинення) соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

 

 

Секретар сільської ради                                                           Дора ЦИМБАЛАР.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь