A A A K K K
для людей із порушенням зору
Новоборисівська громада
Одеська область, Роздільнянський район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО) документа державного планування (ДДП) «Схема санітарного очищення населених пунктів Новоборисівської сільської територіальної громади»

Дата: 11.10.2022 15:31
Кількість переглядів: 225

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО)

документа державного планування (ДДП)

«Схема санітарного очищення населених пунктів Новоборисівської сільської територіальної громади»

 

1. Замовник: Новоборисівська сільська рада Роздільнянського району Одеської області.

2. Вид та основні цілі ДДП, його зв'язок з іншими документами державного планування.

«Схема санітарного очищення населених пунктів Новоборисівської сільської територіальної громади» (далі - Схема) є документом державного планування місцевого рівня і для якої, відповідно до пункту 1 статті 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» проводиться стратегічна екологічна оцінка (далі - СЕО).

Розроблення схеми санітарного очищення здійснюється відповідно до наказу Мінрегіону України від 23.03.2017р. №57 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів», склад та зміст схеми визначається ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту».

Метою схеми санітарного очищення є розроблення системи поводження з відходами, яка забезпечуватиме зменшення обсягів захоронення відходів, впровадження роздільного збирання відходів, безпечне поводження з відходами, в т.ч. небезпечними відходами у складі побутових відходів, максимально можливе використання вторинної сировини в складі відходів, створення системи прибирання території населеного пункту, які попереджуватимуть негативний вплив на довкілля та зменшення небезпеки негативного впливу на здоров’я населення.

Схема матиме зв'язок з документами державного планування в сфері санітарного очищення населених пунктів Новоборисівської сільської територіальної громади:

  • Стратегія розвитку Новоборисівської територіальної громади на 2022-2027 роки;
  • Програма благоустрою населених пунктів Ноборисівської сільської ради на 2022-2024 роки;
  •  Стратегія розвитку Одеської області на період 2021-2027 роки;
  • Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року.

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів);

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

У Схемі передбачатиметься виконання операцій поводження з твердими побутовими відходами (роздільний збір), рідкими побутовими відходами (вивезення на КОС) та операцій прибирання вулично-дорожньої мережі. Для реалізації зазначених видів діяльності здійснення процедури оцінки впливу на довкілля не вимагається.

4. Ймовірні наслідки.

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

під час проведення СЕО будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації Схеми для таких компонентів довкілля: ґрунти, атмосферне повітря, водні ресурси, стан фауни, флори, біорізноманіття, кліматичні фактори, безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я.

б) для територій з природоохоронним статусом:

під час проведення СЕО, будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації заходів Схеми для території рекреаційних зон та території і об'єктів природно-заповідного фонду.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

відсутні.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» - в разі якщо Схема не буде затверджена, функціонування системи санітарного очищення населених пунктів відбуватиметься без системного покращення із збільшенням утворення і накопичення відходів, збільшенням негативного впливу на довкілля.

Альтернатива 2: Розроблення та затвердження Схеми яка включатиме комплекс планувальних, організаційних, санітарно-технічних та господарських заходів щодо поводження з побутовими відходами, прибирання об’єктів благоустрою та інших заходів санітарного очищення у відповідність до нормативних вимог щодо санітарного очищення населених пунктів з метою запобігання шкідливому впливу на довкілля та життя і здоров’я людини.

Оцінка ефективності за варіантом «Альтернатива 2» буде відображена у звіті про СЕО.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основною метою СЕО є визначення, опис та оцінювання наслідків виконання документу державного планування для довкілля. З метою прогнозування наслідків реалізації схеми санітарного очищення застосовуватимуться логічні i формалізовані методи прогнозування.

Із логічних методів застосовуватимуться метод експертних оцінок та метод аналогії.

Метод експертних оцінок використовуватиметься при відсутності про об’єкт прогнозування достовірних відомостей i, якщо об'єкт не підлягає статистичному аналізу, шляхом визначення майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.

Метод аналогій застосовуватиметься при потребі перенесення закономірностей розвитку одного процесу, з певними поправками, на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.

Із формалізованих методів застосовуватимуться: статистичний, екстраполяції i моделювання.

Статистичний метод застосовуватиметься при можливості оброблення кількісних показників, які дають можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому.

Метод екстраполяції застосовуватиметься при можливості перенесення встановленого характеру розвитку певного процесу в майбутнє і полягає у вивченні кількісних i якісних параметрів досліджуваного об'єкта за попередні роки з подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку у прогнозованому періоді.

Метод моделювання застосовуватиметься при можливості побудови моделей, які розглядають з урахуванням імовірної a6o бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись прямими a6o опосередкованими даними про масштаби та напрями змін.

Для здійснення СЕО будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

  • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
  • проведення аналізу слабких та сильних сторін Схеми з точки зору екологічної ситуації;
  • проведення оцінки впливу Схеми на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи з запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні у експлуатацію, експлуатації, консервації споруд та інших об’єктів визначені Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища». Цим законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог, зокрема: раціонального i економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій, здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища, збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні, здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

Заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення, визначені Законом України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», зокрема у відповідності до вимог статті 24 щодо відвернення i зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення будуть розглядатися відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шкідливого впливу.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, за змістом та структурою визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та відповідно до «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування» затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 №296 «Про затвердження Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування».

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки «Схеми санітарного очищення населених пунктів Новоборисівської сільської територіальної громади» подаються до Новоборисівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (67121, Одеська обл., Великомихайлівський р-н, с.Новоборисівка, вул. Лермонтова, 3, e-mail: novoborisivka2016 @ukr.net).

Строк подання зауважень і пропозицій: становить 15 днів з дня опублікування.

 

Новоборисівська сільська рада

Роздільнянського району Одеської області


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь